Page 7 - Brezovec, Tomi, ur., 2015. HISTUR razstave, izložbe. Založba Univerze na Primorskem, Koper
P. 7
tezal do morja. Ob hotelu je bil zgrajen sodoben termalni center, ki koji se protezao do mora. Uz hotel je bio izgrađen suvremeni termalni 4
je bil s hotelom neposredno povezan. Imel je dvajset sob za izvajanje centar koji je bio neposredno povezan s hotelom. Imao je dvadeset 5
terapij, lekarno in sobo za fitnes. Na plaži pred hotelom je bilo postav- soba za provođenje terapija, ljekarnu i sobu za fitness. Na plaži ispred
ljeno veliko leseno polkrožno kopališče z dvesto kabinami. hotela bilo je postavljeno veliko drveno polukružno kupalište s dvjesto
Poleg hotela Palace je bilo gostom na voljo še približno 30 hotelov in kabina.
penzionov. Namestitev je bila mogoča tudi pri več kot sto zasebnikih, Osim Hotela Palace, gostima je na raspolaganju bilo još približno 30
ki so oddajali hiše ali ležišča. Kraj je pospešeno vlagal v infrastruktu- hotela i pansiona. Smještaj je nudilo i više od sto privatnika, koji su
ro in širitev turistične ponudbe. Leta 1912 je bila zgrajena udobna iznajmljivali kuće ili ležajeve. Kraj je ubrzano ulagao u infrastrukturu
tramvajska proga, ki je povezovala Piran in Portorož ter nadaljevala i širenje turističke ponude. Godine 1912. bila je izgrađena udobna
pot do Lucije, do postaje ozkotirne železnice na progi Trst–Poreč. Nov tramvajska pruga koja je povezivala Piran i Portorož te nastavljala put
železobetonski pomol, ki je zamenjal lesenega, je omogočal pristaja- do Lucije, do postaje uskotračne željeznice na pruzi Trst-Poreč. Novi
nje večjih parnikov. Po vzoru drugih, predvsem francoskih, letovišč je željezno-betonski gat, koji je zamijenio drveni, omogućavao je uplov-
bila leta 1913 v vili San Lorenzo odprta tudi igralnica, kjer so gostje ljavanje većih parobrodova. Po uzoru na druga, prije svega francuska
lahko igrali boule, nekakšno predhodnico današnje rulete. Izbrana je ljetovališta, 1913. godine u Vili San Lorenzo bila je otvorena i igraonica
bila tudi lokacija za postavitev hidroletalske baze, a je njeno postavitev u kojoj su gosti mogli igrati boule, nekakvu prethodnicu današnjeg ru-
prekrižal izbruh prve svetovne vojne. leta. Odabrana je bila i lokacija za postavljanje hidroavionske baze, ali
je njeno postavljanje spriječilo izbijanje Prvog svjetskog rata.
Med obema vojnama
Između oba rata
Po koncu vojne se je Evropa spopadala z obnovo razrušenih mest in
komunikacij, s političnim vrenjem in z novo razdelitvijo ozemelj. Na Nakon završetka rata Europa se suočila s obnovom razrušenih gradova
ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske monarhije so nastale nove države, i komunikacija, s političkim previranjima i novom podjelom teritorija.
deli ozemlja pa so se priključili sosednjim deželam. Istra je bila pri- Na teritoriju nekadašnje Austro-Ugarske monarhije nastale su nove
ključena h Kraljevini Italiji. V tem zgodnjem povojnem obdobju je imel države, a dijelovi teritorija priključili su se susjednim državama. Istra je
pomembno vlogo tudi Portorož, saj je v novembru 1921 tam potekala bila priključena Kraljevini Italiji. U tom ranom poslijeratnom razdoblju
pomembna konferenca nasledstvenih držav bivše monarhije, na kateri važnu ulogu imao je i Portorož, budući da se u studenom 1921. tamo
je bil sprejet Portoroški protokol, dogovor o pravilih v poštnem in že- održavala važna konferencija država nasljednica bivše monarhije, na
lezniškem prometu med temi državami. kojoj je bio usvojen „Portoroški protokol“, dogovor o pravilima u po-
Največje portoroško turistično podjetje delniška družba Portorose štanskom i željezničkom prometu između tih država.
(nekdanji Stabilimento Balneare Pirano) je prešla v roke tržaške la- Najveća portoroška turistička tvrtka, dioničko društvo Portorose
djarske družine Cosulich. Ti so želeli Portorož spremeniti v mondeno (nekadašnji Stabilimento Balneare Pirano), prešla je u ruke tršćan-
destinacijo. Na začetku dvajsetih let 20. st. so kupili nekaj manjših hi- skoj brodarskoj obitelji Cosulich. Oni su željeli Portorož promijeniti
droletal, s katerimi so prevažali goste svojih hotelov. Urejena je bila u mondenu destinaciju. Početkom 1920-ih kupili su nekoliko manjih
tudi velika peščena plaža, ki je bila zelo priljubljena pri italijanskih go- hidroaviona kojima su prevozili goste svojih hotela. Bila je uređena i
stih. Portorož je dobil tudi nova teniška igrišča in celo hipodrom, na velika pješčana plaža, koja je bila jako popularna kod talijanskih go-
katerem so prirejali konjeniška tekmovanja. Obiskovalcem so bile na stiju. Portorož je dobio i nova teniska igrališta i hipodrom, na kojem
voljo številne prireditve, športna tekmovanja in glasbeni večeri. Kljub su se održavala konjička natjecanja. Posjetiteljima su na raspolaganju
močni promociji, ki je potekala po razvejani mreži predstavništev po- bila brojna događanja, sportska natjecanja i glazbene večeri. Pravog
djetij družine Cosulich in ukrepom italijanske vlade, ki je s subvenci- turističkog poleta nije bilo unatoč snažnoj promociji koja se odvijala
oniranjem železniškega prevoza poizkušala spodbuditi interes za obi- po razgranatoj mreži predstavništava tvrtki obitelji Cosulich i mjerama
skovanje novih ozemelj, pa pravega zagona turizma ni bilo. talijanske vlade koja je subvencioniranjem željezničkog prijevoza po-
kušala potaknuti interes za posjet novim krajevima.
Turizem po drugi svetovni vojni
Turizam nakon Drugog svjetskog rata
Po koncu druge svetovne vojne se je Portorož ponovno znašel na oze-
mlju, kjer so se določale nove državne meje. Zaradi nesoglasij glede Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Portorož se ponovno našao na
mejne razdelitve med Italijo in Jugoslavijo na področju mesta Trst in području na kojem su se određivale nove državne granice. Zbog nesu-
glasica oko granične podjele između Italije i Jugoslavije na području
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12