Navodila za pripravo rokopisov

Rokopisi monografskih publikacij

Priprava datotek
Založba Univerze na Primorskem sprejema rokopise v formatih Microsoft Word in LaTeX. Celotna vsebina naj bo v eni datoteki, slikovno gradivo ali priloge pa v ločenih datotekah. Datoteke poimenujte z imenom (prvega) avtorja, npr. cankar.docx, cankar1.jpg, cankar2.jpg ipd. Pri večavtorskih monografijah naj bo vsako poglavje v svoji datoteki.

Tabele naj bodo vstavljene v besedilo, grafi in slike pa v posebnih datotekah. Grafom priložite tudi tabele s podatki.

Vektorske slike naj bodo v formatu .eps, rastrske pa v formatih .jpg ali .tiff; ločljivost rastrskih slik naj bo vsaj 300 dpi. Če so za objavo slik potrebna dovoljenja lastnikov materialnih avtorskih pravic, jih je treba priložiti ob oddaji rokopisa.

Če uporabljate LaTeX, izberite predlogo book ali report. Ne spreminjajte privzetega oblikovanja in pazite, da priložite vse potrebne datoteke.

Oblikovanje rokopisa
Izogibajte se vsakemu oblikovanju, ki ni pomembno za vsebino rokopisa; rokopis naj bo oblikovan le toliko, da je razvidna njegova struktura. Velikost papirja naj bo A4, vsi robovi pa 25 mm. Pisava naj bo Times New Roman velikosti 12pt. Za poudarke uporabite kurzivno pisavo, za naslove pa polkrepko. Poglavja in podpoglavja naj bodo oštevilčena, npr. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1 ipd.

Citiranje in dokumentiranje
Bibliografski sklici in seznam literature naj bodo urejeni po  Chicago Manual of Style (University of Chicago Press 2017) ali v slogu APA (American Psychological Association, 2020), vendar pa v rokopisu dosledno uporabljajte le enega od obeh slogov. Pri slogu Chicago se lahko v seznamu literature navajajo polna imena ali pa samo začetnice (kot v spodnjih primerih), vendar povsod enako. Uredniki večavtorskih monografij naj poskrbijo, da vsi avtorji uporabljajo isti slog.

Za vsak bibliografski sklic mora biti v seznamu literature ustrezen bibliografski opis; v seznamu literature naj ne bo bibliografskih opisov za dela, na katera se v besedilu ne sklicujete. Avtorji so odgovorni za točnost vseh bibliografskih sklicev in opisov.

Primer seznama literature po Chicago Manual of Style
Beech, M. H. 1982. »The Domestic Realm in the Lives of Hindu Women in Calcutta.« V Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia, ur. H. Papanek in G. Minault, 110–38. Delhi: Chanakya.
Cooper, A., in K. Humphreys. 2008. »The Uncertainty Is Killing Me: Self-Triage Decision Making and Information Availability.« E-Journal of Applied Psychology 4 (1). http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/article/view/124/129
Jackson, R. 1979. »Running Down the Up-Escalator: Regional Inequality in Papua New Guinea.« Australian Geographer 14 (5): 175–84.
Lynd, R., in H. Lynd. 1929. Middletown: A study in American Culture. New York: Harcourt, Brace and World.
University of Chicago Press. 2017. The Chicago Manual of Style. 17. izd. Chicago: University of Chicago Press.

Primer seznama literature v slogu APA
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. izd.).
Beech, M. H. (1982). The domestic realm in the lives of Hindu women in Calcutta. V H. Papanek in G. Minault (ur.), Separate worlds: Studies of purdah in South Asia (pp. 110–138). Chanakya.
Cooper, A., in Humphreys, K. (2008). The uncertainty is killing me: Self-triage decision making and information availability.’ E-Journal of Applied Psychology 4 (1).  http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/article/view/124/129
Jackson, R. (1979). Running down the up-escalator: Regional inequality in Papua New Guinea. Australian Geographer, 14(5), 175–184.
Lynd, R., in Lynd, H. (1929). Middletown: A study in American culture. Harcourt, Brace and World.

Posredno navajanje je dovoljeno le izjemoma, kadar gre za nedosegljive vire ali publikacije. V takih primerih primarni vir opredelimo v besedilu, sekundarnega pa navedemo v seznamu literature, npr.:

Kot navaja Potočnik (1998, str. 72) je Valentin Kos 13. avgusta 1822 v svojem dnevniku zapisal, da je Stično prejšnji dan zajela huda nevihta s točo.

Potočnik, P. (1998). Literarna zapuščina Valentina Kosa. Cankarjeva založba.

Avtorske pravice tretjih oseb
Če rokopis vsebuje dele besedila, ilustracije ali druge vsebine, za katerih objavo so potrebna soglasja tretjih oseb, mora takšna soglasja priskrbeti avtor in jih priložiti rokopisu ob oddaji v obravnavo.

Prispevki za znanstvene revije

Pri pripravi prispevkov za znanstvene revije upoštevajte navodila avtorjem, ki so objavljena na spletni strani vsake od revij.