Anthropos

Revija za filozofijo in psihologijo
Journal of Philosophy & Psychology
ISSN 0587-5161 | E-ISSN 2630-4082


• Anthropos 55 (2)
• Anthropos 55 (1)

• Anthropos 54 (3–4)
• Anthropos 54 (1–2)

• Pretekle številke | Past Issues


Anthropos je ena izmed osrednjih slovenskih humanističnih znanstvenih revij z več kot pol stoletja tradicije, ki objavlja znanstvene prispevke ter recenzije s področja humanistike, še zlasti s področja filozofije in psihologije ter pri tem spodbuja interdisciplinarno in transdisiplinarno povezovanje humanističnih in družboslovnih ved z drugimi. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke s področja filozofije in psihologije ter drugih humanističnih in družboslovnih strok. Jedro revije predstavljajo izvirni znanstvenoraziskovalni članki z omenjenih področij (tako empirični kot teoretsko pregledni). Revija izhaja dvakrat letno, izdajata jo Slovensko filozofsko društvo in Društvo psihologov Slovenije.

Anthropos is one of the main Slovenian scientific journals in the humanities with more than half a century of tradition, publishing scientific articles and reviews in the humanities, especially in the fields of philosophy and psychology, and promoting interdisciplinary and transdisciplinary integration of the humanities and social sciences with other disciplines. In its thematic focus, the journal publishes cutting-edge national and international scholarship in philosophy and psychology, as well as in other disciplines of the humanities and social sciences. The core of the journal is made up of original scientific research articles in these fields (both empirical and theoretical review articles). The journal is published twice a year by the Slovenian Philosophical Society and the Slovenian Psychologists’ Association.


Mednarodni indeksi | Indexing and Abstracting
PsycInfo | ErihPlus


Uredništvo | Editorial Office
UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, SI-6000 Koper

Glavni urednik | Editor in Chief
Tomaž Grušovnik, University of Primorska, Slovenia
tomaz.grusovnik@pef.upr.si

Sourednice | Associate Editors
Kaja Hacin Beyazoglu, University of Ljubljana, Slovenia
Reingard Spannring,University of Innsbruck, Austria
Saša Zorjan, University of Maribor, Slovenia

Urednik recenzij in tajnik revije | Book Review Editor and Journal Secretary
Igor Černe, Maribor Public Library, Slovenia

Uredniški odbor | Editorial Board
Kristian Bjørkdahl, University of Oslo, Norway
Nina Cvar, University of Ljubljana, Slovenia
Petra Dolenc, University of Primorska, Slovenia
Russell B. Goodman, University of New Mexico, United States
Başak İnce Çağlar, King’s College London, United Kingdom
Hrvoje Jurić, University of Zagreb, Croatia
Edvard Kovač, Institute Catholique de Toulouse, France and University of Ljubljana, Slovenia
Nenad Miščević, University of Maribor, Slovenia
Nina Petek, University of Ljubljana, Slovenia
Nejc Plohl, University of Maribor, Slovenia
Evangelos D. Protopapadakis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Antti Saari, Tampere University, Finland
Sandra Zákutná, University of Prešov, Slovakia


Navodila avtorjem | Author Guidelines


Anthropos je prosto dostopna revija pod pogoji Creative Commons CC BY-SA 4.0.
Vsi članki so prosto in stalno dostopni na spletni strani revije takoj po objavi,
brez registracije ali naročnine. Bralci lahko brez omejitev berejo, shranjujejo, kopirajo, razširjajo in tiskajo celotna besedila vseh člankov; po njih lahko tudi brskajo in nanje naredijo povezave ter jih uporabljajo na vse druge zakonite načine.
Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Revijo arhivira Digitalna knjižnica Slovenije.

Anthropos is an open access journal distributed under the terms of the
Creative Commons CC BY-SA 4.0 licence.
All articles are freely and permanently accessible online immediately
upon publication, without subscription charges or registration barriers.
Readers are allowed to read, download, copy, distribute, print, search,
or link to the full texts of all articles and to use them for any other lawful purpose.
The journal is published with the support of the Slovene Research Agency.
The Journal is archived by the Digital Library of Slovenia.

Letna naročnina na tiskano izdajo revije (dve številki) znaša 20 EUR. Revijo lahko naročite po elektronski pošti na naslov zalozba@upr.si.