Management: navodila avtorjem

Revija objavlja samo izvirne prispevke, ki še niso bili objavljeni drugje. Prispevke pošljite na naslov management@fm-kp.si

Prispevek naj vključuje:

  • Imena in priimke vseh avtorjev, naziv inštitucije in elektronski naslov
  • Povzetek (100–150 besed) v slovenščini in angleščini, ki naj predstavi vsebino prispevka
  • Uvod: podaja ozadnje in namen članka, daje prispevku kontekst in omogoča bralcu razumeti pomen besedila
  • Osrednji del: opis teme, novi delovni postopki, aktualni trendi, kritični pregledi; ločen na razdelke
  • Sklep: vsebuje ključne ugotovitve, priporočila in napotke za njihovo uporabo v praksi
  • Seznam literature na koncu prispevka

Dolžina prispevka naj bo okrog 3500 besed. Daljše ali krajše prispevke lahko uredniki odobrijo po pregledu rokopisa.

Oblikovanje. Izogibajte se vsakemu oblikovanju, ki ni pomembno za vsebino prispevka; rokopis naj bo oblikovan tako, da je razvidna njegova struktura. Velikost papirja naj bo A4, robovi 25 mm. Pisava naj bo Times New Roman velikosti 12 pt. Poševno pisavo uporabljajte za poudarke, krepko pa za naslove.

Preglednice in slike. Preglednice naj bodo vstavljene v besedilo, grafi in slike pa v posebnih datotekah. Vektorske slike naj bodo v formatu .eps, rastrske pa v formatih .jpg ali .tiff; ločljivost rastrskih slik naj bo vsaj 300 dpi. Grafi naj bodo v formatu .xls.

Bibliografski sklici in seznam literature naj bodo urejeni po 17. izdaji Chicago Manual of Style (slog avtor-leto). Za vsak bibliografski sklic naj bo v seznamu literature ustrezen bibliografski opis; v seznamu literature naj ne bo bibliografskih opisov del, za katera v besedilu ni bibliografskih sklicev. Avtorji so odgovorni za točnost in popolnost vseh bibliografskih sklicev in opisov. Naslovi in druge besede v nelatiničnih pisavah naj bodo prečrkovani.


K oddaji prispevkov vabimo predavatelje, strokovnjake iz prakse, diplomante ter magistrske in doktorske študente. Teme prispevkov so lahko – med drugim – sodelovanje med univerzo in gospodarstvom, projekti ter predstavitve uspešnih medtod, modelov in postopkov v organizacijah.

Management je strokovna revija, zato ne izvaja obojestransko slepih recenzij, kot je to navada pri znanstvenih revijah.


Journal home page