Anthropos

Navodila avtorjem

Založba Univerze na Primorskem sprejema rokopise v formatih Microsoft Word in LaTeX. Celotna vsebina naj bo v eni datoteki, slikovno gradivo ali priloge pa v ločenih datotekah. Datoteke poimenujte z imenom (prvega) avtorja, npr. cankar.docx, cankar1.jpg, cankar2.jpg ipd.

Oblikovanje rokopisa
Izogibajte se vsakemu oblikovanju, ki ni pomembno za vsebino rokopisa; rokopis naj bo oblikovan le toliko, da je razvidna njegova struktura. Velikost papirja naj bo A4, vsi robovi pa 25 mm. Pisava naj bo Times New Roman velikosti 12pt. Za poudarke uporabite kurzivno pisavo, za naslove pa polkrepko. Poglavja in podpoglavja naj bodo oštevilčena, npr. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1 ipd.

Slike in preglednice
Preglednice naj bodo vstavljene v besedilo, grafi in slike pa v posebnih datotekah. Grafom priložite tudi preglednice s podatki. Vektorske slike naj bodo v formatu .eps, rastrske pa v formatih .jpg ali .tiff; ločljivost rastrskih slik naj bo vsaj 300 dpi.

Citiranje in dokumentiranje
Bibliografski sklici in seznam literature naj bodo urejeni po  Chicago Manual of Style (University of Chicago Press 2017).  Za vsak bibliografski sklic (Brennan, Clark in Shaver 1998; Priest 2018; Raju 1954) mora biti v seznamu literature naveden ustrezen bibliografski opis; v seznamu literature naj ne bo bibliografskih opisov za dela, na katera se v besedilu ne sklicujete. Avtorji so odgovorni za točnost vseh bibliografskih sklicev in opisov.

Brennan, Kelly A., Catherine L. Clark in Phillip R. Shaver. 1998. »Self-Report Measurement of Adult Attachment: An Integrative Overview.« V Attachment Theory and Close Relationships, ur. Jeffry A. Simpson in W. Steven Rholes, 46–76. New York: Guilford.

Priest, Graham. 2018. The Fifth Corner of Four: An Essay on Buddhist Metaphysics and the Catuṣkoṭi. Oxford: Oxford University Press.

Raju, Poola T. 1954. »The Principle of Four-Cornered Negation in Indian Philosophy.« Review of Metaphysics 7 (4): 694–713.

University of Chicago Press. 2017. The Chicago Manual of Style. 17. izd. Chicago: University of Chicago Press

Na klasična dela se sklicujemo samo med besedilom (Nyāyasūtra 1.1.4) in jih ne navajamo v seznamu literature, razen kadar se sklicujemo na besedilo v določeni sodobni izdaji (Dasti in Phillips 2017, 22).

Dasti, Matthew, in Stephen Phillips, ur. 2017. The Nyāya-sūtra: Selections with Early Commentaries. Indianapolis, IN: Hackett.

Posredno navajanje je dovoljeno le izjemoma, kadar gre za nedosegljive vire ali publikacije. Pri posrednem navanju v seznamu literature navedite oba vira (primarnega in sekundarnega), oziroma primarni vir opisno navedite med besedilom.