Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani

Navodila avtorjem

Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani objavlja znanstvene članke, ocene znanstvenih monografij ter povzetke doktorskih disertacij s področja glasbene pedagogike in z njo povezanih sorodnih znanstvenih disciplin: glasbene teorije, muzikologije, akustike, estetike. Za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev; vsak avtor je upravičen do avtorskih brezplačnih izvodov zvezka, v katerem je objavljen njegov prispevek, in do PDF-dokumenta svojega prispevka.

Oddaja prispevka
Prispevek oddajte v elektronski obliki na e-naslov glasbenopedagoski.zbornik@gmail.com
Vsak prispevek je anonimno recenziran, zato naj avtorji ne navajajo svojih priimkov in imen na vsaki strani prispevka. Na osnovi slepo narejenih recenzij se uredništvo odloči o objavi prispevka in o tem obvesti avtorja poslanega prispevka.
Znanstveni članki in kratki znanstveni prispevki so lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku. Jezik recenzije določi urednik.

Svetovani obseg prispevkov je
• za znanstvene prispevke do 45.000 znakov s presledki,
• za krajše znanstvene prispevke od 8000 do 16.000 znakov s presledki,
• za povzetke doktorskih disertacij od 3000 do 6000 znakov s presledki.

Oblikovanje prispevkov
Naslov prispevka (ne sme biti daljši od dveh vrstic).
Izvleček (v slovenščini) – v obsegu do 10 vrstic.
Ključne besede (v slovenščini) – do 7 ključnih besed.
Sledijo temeljni podatki v angleščini: Title, Abstract – text, Key words.

Angleškemu prevodu sledi prispevek z naslovi in podnaslovi, ki je napisan skladno s standardi znanstvenih prispevkov na področju vede, na katero se nanaša delo. Na koncu prispevka navedite literaturo ter povzetek (Summary) v angleščini oziroma povzetek v slovenščini (če je članek v angleščini ali nemščini) v obsegu 300–500 besed.

Izbrana pisava je Times New Roman. Naslov članka je zapisan z velikimi črkami s pisavo 14 pt krepko (poudarjeno). Drugi naslovi in podnaslovi (poudarjeno) ter besedilo so pisani s pisavo 12 pt, medvrstični razmik je 1,5. Strani ne številčite.

Tabele, grafikoni, slike in drugi grafični prikazi naj bodo oštevilčeni ter uvrščeni v prispevek v črno-beli tehniki in naj ne segajo iz okvira besedila.

Navajanje literature
Uporabljena literatura in viri so navedeni po abecednem redu priimkov avtorjev ali naslovov dokumentov. Prispevki morajo biti pripravljeni v skladu z bibliografskim zapisom APA 7 (http://www.apastyle.org/).

Citiranje
Pri dobesednem navajanju se uporabljajo dvojni narekovaji. Če gre za navajanje znotraj navedka, se uporabljajo enojni zgornji narekovaji. V ležečem tisku so naslovi glasbenih del, knjig ipd. ter tujejezični izrazi.