The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana

Letnik 13 (2017), številka 27 | Volume 13 (2017), Number 27

  Branka Rotar Pance: Aktivno uèenje glasbe in zasnova sodobne didaktike glasbe pri
  eksperimentalnem pouku Brede Oblak
  Breda Oblak’s Experimental Music Education: Active Music Learning and Conception
  of Modern Music Teaching ………………………………………………………………………………… 5
  Bogdana Borota: Pogled na didaktiène zbirke za glasbeno vzgojo Brede Oblak z
  diahrone perspektive
  A View of Didactic Sets by Breda Oblak from a Diachronic Perspective ……………….. 29
  Barbara Sicherl Kafol: Sodobna razsenost kurikulumov za glasbeno vzgojo Brede
  Oblak
  Modern Dimensions of Breda Oblak’s Music Education Curricula ……………………….. 49
  Tina Bohak: Breda Oblak – spiritus agens seminarskega izobraevanja glasbenih
  pedagogov »Glasbeni Bovec«
  Breda Oblak – Spiritus Agens of the Seminar Education of Music Pedagogues, Named
  “Glasbeni Bovec”……………………………………………………………………………………………. 65
  Katarina Habe: Osebnostne vrline in obèutek poslanstva glasbenih pedagogov –
  temelj uspešne poklicne kariere glasbenega pedagoga
  Character Virtues and Experiencing Profession as a Calling in Music Educators –
  A Core of Succesful Music Teaching …………………………………………………………………. 77
  Paul Crowther: Glasba kot virtualna izraznost
  Music as Virtual Expression …………………………………………………………………………….. 95
  Darja Koter: Vpliv Jurèeta Vreeta na razvoj mladinskih pevskih zborov na
  Štajerskem
  The Influence of Jurèe Vree on the Development of Youth Choirs in Styria …………. 103
  Ivana Paula Gortan – Carlin, Lorena Lazariæ: Regionalna kulturna ozavešèenost
  študentov edukacijskih ved s posebnim poudarkom na regionalni glasbi Istre
  Regional Cultural Awareness of Educational Sciences Students with a Special Review
  of the Istrian Regional Music ………………………………………………………………………….. 117
  Jelena Blaškoviæ, Tihomir Prša: Izkušnje in odnos osnovnošolcev do gregorijanskega
  petja
  Experience and Attitude of Primary School Students Towards Gregorian Singing … 133
  Sabina Vidulin: Pristop “Poslušanje in ustvarjanje glasbe” v funkciji boljšega
  razmevanja glasbe
  The “Listening to and Making Music” Approach in the Function of Improving
  Musical Understanding ………………………………………………………………………………….. 145

  Olga Denac, Helena Vargazon: Vpliv institucionalne glasbene vzgoje na raven
  razvitosti melodiènega in ritmiènega posluha 5-6 let starih otrok
  The Effects of Institutional Music Education on the Level of Melodic and Rhytmic
  Abilities Development in 5-6 Year Olds ……………………………………………………………. 163
  Katarina Zadnik, Danaja Koren: Montessori pedagogika in njena vloga pri nauku o
  glasbi v glasbeni šoli
  Montessori Pedagogy and Its Role in Music Theory in Music School …………………… 175
  Anja Ivec: Pomen motivacije v projektu »Dijaki komponisti« Konservatorija Maribor
  The Meaning of Motivation in the Student Composer Project
  at Conservatory Maribor ……………………………………………………………………………….. 191
  Marina Bizjak: Pedagoški pristopi pri pouèevanju petja v èasu glasovnih sprememb
  Pedagogical Approaches for Teaching Singing at the Time of Voice Change ……….. 201
  Vildana Repše: Vprašanje izbire uènega gradiva za violino v nijih razredih glasbene
  šole
  The Question of Choice of Learning Material for Violin in Lower Grades of Music
  Schools ………………………………………………………………………………………………………… 207
  </ul>
  Celotna številka | Complete issue | <a href=”https://doi.org/10.26493/2712-3987.16(32)” target=”_blank” rel=”noopener”>PDF </a>| <a href=”https://zalozba.upr.si/ISSN/2712-3987/32-2020/mobile/index.html” target=”_blank” rel=”noopener”>FlipBook</a>

  <hr />

  <a href=”https://zalozba.upr.si/issn/2712-3987/”>Domača stran / Home page</a>