Vzgoja in izobraževanje
v času covida-19

Namen monografije je, da bi skozi pričujoče izkušnje in spoznanja iz različnih držav, različnih sociokulturnih kontekstov, različnih predmetov ter različne percepcije učiteljev, učencev, staršev in institucij prepoznali nove strategije poučevanja v izrednih razmerah, hkrati pa da bi izkušnje prenesli tudi v sodobno šolo 21. stoletja, ki bo izkušnje poučevanja in učenja na daljavo vključila v inovativne procese edukacije v sodobnih družbenih okoliščinah, torej odgovorila na to, kako biti prilagodljiv, prožen in odziven. Kaže, da te izredne okoliščine preraščajo v trajen pojav, na katerega bomo morali vsi, ki delamo v izobraževalni dejavnosti, računati kot na nekaj vsakdanjega ter vselej spremljajočega.

490 str., 34,00 EUR | Predogled

Zdravje otrok in mladostnikov

Zbornik Zdravje otrok in mladostnikov prinaša recenzirane povzetke prispevkov šeste znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju. Publikacija je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom na področju zdravstva ter vzgoje in izobraževanja ter vsem, ki se zanimajo za dobro počutje otrok in mladostnikov. Želimo si, da bodo predstavljene teme in prispevki poglobili znanje poslušalcev ter prispevali k ozaveščanju javnosti o pomenu zdravja otrok in mladostnikov. Letošnja konferenca zaokroža drugi triletni cikel konferenc, povezanih z zdravjem različnih starostnih skupin.

PDF | FlipBook

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih

Obsežna znanstvena monografija Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih je v slovenskem prostoru prvo delo, osredotočeno na vsebinsko različne prehode, ki pogosto niso prepoznani in deležni posebne pozornosti. Obravnava situacije, za katere je značilen prehod iz znanega v neznano okolje oz. prehajanje v nove okoliščine. Monografija vsebuje več kot 30 prispevkov avtorjev z različnih znanstvenih področij, ki ugotavljajo da so prehodi dinamični in večplastni procesi, ki vključujejo številne do sedaj spregledane dejavnike. Razmere, ki so nastale kot posledica epidemije covida-19, so nas spodbudile tudi k razmišljanju o posledicah hitrih prilagajanj na nove okoliščine.

PDF

Oblikovanje inovativnih učnih okolij

Obsežna mednarodna znanstven amonografija Oblikovanje inovativnih učnih okolij prinaša nova dognanja na področju inovativnih pristopov učenja in poučevanja, vključujoč orodja informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom dviga kakovosti učnega procesa in opolnomočenja učenca za učinkovito delovanje v visokotehnološkem okolju 21. stoletja. Vsebinsko zasnovanost monografije določajo prispevki, ki jih lahko razvrščamo od sistemsko definirane in prepoznane potrebe za vključevanje informacijskokomunikacijske tehnologije v proces učenja in poučevanja do aplikacije IKT orodij kot primerov dobrih praks rabe digitalnih orodij na posameznih predmetnih področij izobraževanja.

PDF

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja

Znanstvena monografija Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja izpostavlja potenciale otrok in vplive okolja na otrokov razvoj ter učenje. Vključuje predstavitev pristopov in strategij, ki lahko pomembno prispevajo k zagotavljanju integrirane, celovite in enovite vzgoje in izobraževanja, ter opozarja na nekatera pomembna vprašanja pri strokovnem delu in profesionalnem razvoju strokovnih delavk vrtca. Odpira tudi vprašanja raziskovanja zgodnjega obdobja, razvoja in učenja otrok.

PDF

Interdisciplinarna obzorja visokošolske didaktike

Projekt Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu izboljšuje kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja. Z izvajanjem pedagoških usposabljanj, oblikovanjem multiplikatorjev, pripravo didaktičnih gradiv ter izvedbo analiz s področja učenja in poučevanja prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter boljši sistemski podprtosti visokošolskih institucij. Monografija omogoča vpogled v različna teoretična in aplikativna izhodišča ter inovativne pristope, odpira pa tudi kritične razprave.

PDF | FlipBook

Po koncu

Knjiga Po koncu: žalovanje in integracija po samomoru je namenjena vsem, ki se z žalovanjem srečujejo pri svojem strokovnem delu, kjer poskušajo razumeti, kako boleča je izguba bližnjega in morda žalujočim tudi nuditi podporo. Študija integrira široko paleto vključenih, ki se jih smrt dotakne, ter daje vpogled v to, kako lahko vedenje širše socialne mreže vpliva na žalujoče in kako je primerneje ravnati, da so žalujočim drugi najbolj v podporo. Med drugim je knjiga namenjena tudi žalujočim in njihovim družinskim članom, ki bodo morda med branjem zbranih in analiziranih izkušenj te študije, prepoznali tudi svoje doživljanje. Veliko bo že, če bodo lahko uvideli, da v stiski niso sami.

PDF | FlipBook

Severe Asthma – Basic and Clinical Views

Monografijo Severe Asthma – Basic and Clinical Views tvori šest temeljnih poglavij. Osnovnim bazičnim principom patogeneze astme sledi poglavje o dolgi poti glukokortikoidov pri zdravljenju astme, ki povzema tako zgodovinski vidik in razvoj zdravljenja, kot tudi osvetljuje problem stranskih učinkov in breme oralnih glukokortikoidov. Zgodbo v monografiji nato razvijamo z multidisciplinarnim pristopom k zdravljenju, z diagnostičnimi in terapevtskimi izzivi in fenotipi astme ter zaključimo s protislovji in dilemami, ki še obstajajo.

Vsebina

MIC 2022

Re-Inventing or Re-Vitalising?
Challenges for Post-Pandemic Era

Abstracts of the Joint International Conference
Organised by University of Primorska,
Faculty of Management, Slovenia
and Juraj Dobrila University of Pula,
Faculty of Economics and Tourism
‘Dr Mijo Mirković,’ Croatia
Ljubljana, Slovenia • 9–11 June 2022

PDF

Turistična podjetja in pandemija covida-19

Turizem je ena izmed pomembnejših gospodarskih panog na svetu, saj predstavlja dobro desetino svetovnega bruto domačega proizvoda, med pandemijo pa je bila tudi med najbolj prizadetimi. Na podlagi preučitve različnih vplivov pandemije na turistično gospodarstvo pričujoča monografija prinaša nova spoznanja s področja kriznega upravljanja v turizmu, s čimer se zapolnjuje vrzel v znanstveni obravnavi preučevanega področja ter nudi izhodišče za nadaljnje raziskave. V tem pogledu kriza predstavlja tudi številne raziskovalne izzive, ki naj bodo usmerjeni v prihodnost – v izgradnjo odpornosti turističnih podjetij pred novimi kriznimi razmerami ter preučitev turističnih trendov v novi, t. i. postkorona realnosti.

PDF | FlipBook