The monograph Pathways to Plurilingual Education addresses recent trends, challenges and developments related to plurilingual education and foreign/second language teaching and acquisition. It consists of fifteen chapters which discuss the topic from multiple perspectives, reflecting the complexity and potential of the field and suggesting that the road to an efficient plurilingual and pluricultural environment is all but smooth and straight. The issues addressed by the different authors are therefore varied, from current research in bilingualism and pedagogical implications of plurilingualism to the importance of neighbouring languages and the question of identity in a world of cultural and linguistic diversity.

292 str., 24 EUR | Predogled | Nakup

11th Triple i Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). Our aim is to increase awareness and knowledge about suicide and thus contribute to the development of suicide prevention and postvention activities. In recent years, the conference has developed into a platform for fruitful discussions among distinguished experts in suicide research and prevention, interacting with young and perspective suicidologists and other mental health professionals.

FlipBook | PDF | HTML5

Slovenska znanost

Monografija Slovenska znanost: akademska igra ali adut družbenega napredka govori o razvoju slovenske znanosti in predvsem znanstvene politike v zadnjih desetletjih. Izogne se ideološkemu označevanju (pred in po samostojnosti) in nam prepričljivo pokaže, da gre na tem področju za sistematičen razvoj. Sedanja znanstvena odličnost in izjemen položaj slovenske znanosti sta rezultat prizadevanj različnih generacij znanstvenikov pa tudi tistih odločevalcev, ki so razumeli in dojeli, da je vložek v znanstveno raziskovanje vložek v razvoj in bodočnost. Ob tem pa knjiga opozarja tudi na stranpoti, napačne in enostavno slabe odločitve, ki so, žal prepogosto in včasih celo v trenutku, zaustavile ali uničile večletna prizadevanja. Primož Južnič

FlipBook | PDF | HTML5

Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja

Duševno zdravje postaja vedno pomembnejša tema današnjega časa. To je razumljivo, saj po eni strani število duševnih motenj vztrajno narašča; letos naj bi po ocenah Svetovne  zdravstvene organizacije depresija že predstavljala največji delež bolezni v razvitem svetu. Po drugi strani se veča ozaveščenost splošne javnosti glede odgovorne skrbi za svoje dobro počutje. Ravno temu je namenjena pričujoča knjiga; z izbranimi temami, ki so v slovenskem prostoru za razumevanje duševnega zdravja ključne, smo skušali opolnomočiti psihologe in njim sorodne poklice v vlogi vratarjev sistema.

FlipBook | PDF | HTML5

Petje v obdobju mutacije

Poučevanje vokalne tehnike ima v pedagoškem procesu zelo pomembno vlogo in predstavlja pomemben element glasbenega izobraževanja na področju razvoja zdravih glasovnih in govornih navad, zato ji je treba nameniti ustrezno pozornost. Vokalne vaje, predstavljene v priročniku, zajemajo vse parametre, ki jih zahteva oblikovanje glasu. Cilj priročnika je nagovoriti bralca, da upošteva predstavljena priporočila, da skrbi za nego glasu, da opazuje svoje telo in glas in da tudi sam ustvarjalno pristopi k oblikovanju vokalno-tehničnih vaj.

Priročniki Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani 1

FlipBook | PDF | HTML5

Konservatoriji: profesionalizacija in specializacija glasbenega dela

Namen pričujoče znanstvene monografije je razmislek o idejnih, organizacijskih in vsebinskih vidikih glasbenega izobraževanja v srednjeevropskem in južnoslovanskem glasbenem prostoru v luči splošnih in narodnostno specifičnih razvojnih glasbenih tokov po letu 1918, s posebnim poudarkom na pretoku znanja in nosilcev javnega glasbenega izobraževanja. Sicer pa je v središču raziskovalnega zanimanja četrte monografije zbirke Studia musicologica Labacensia delovanje leta 1919 ustanovljenega ljubljanskega konservatorija in njegove dve desetletji mlajše naslednice Glasbene akademije ter podobnih glasbenih ustanov v Evropi pred in med obema vojnama.

Studia musicologica Labacensia 4
FlipBook | PDF | HTML5

Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu

Pripovedovanje je ena izmed ključnih jezikovnih zmožnosti, ki se pri otroku začne oblikovati že zelo zgodaj, dokončno pa se izoblikuje okrog osmega leta starosti. Obvladovanje te zmožnosti močno vpliva na nekatere druge razvojne zmožnosti, npr. na zmožnost otrokovega  sporazumevanja s sovrstniki in odraslimi, otrokovo zmožnost mišljenja, njegovo reševanje problemov, samopodobo, razumevanje, izražanje čustev, zmožnost logičnega sklepanja ter tudi na njegovo pismenost.

156 str., 18 EUR | Predogled | Nakup

Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji

Prihodnost je bila vedno negotova, a je hiter napredek razvoja na vseh področjih v zadnjem času povzročil, da smo postali še občutljivejši glede nepredvidljivosti sprememb, zato moramo tudi poučevanje prilagoditi tako, da bomo učence napotili na pot nenehnega in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji. Pomembno pri prenosu znanja je, da se vzgojno-izobraževalne institucije zavedajo zunajšolskih okoliščin, v katerih morajo učenci funkcionirati, in te okoliščine upoštevajo pri poučevanju.

112 str., 12 EUR | Predogled | Nakup

Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu

Pedagoški koncepti v preteklosti in sedanjosti poudarjajo pomen okolja v otrokovem razvoju. Del otrokovega okolja, vključenega v organizirano
predšolsko vzgojo, sta tudi prostor in oprema vrtca. Odgovornost za organizacijo in opremljenost vrtca nosi posamezni vrtec, resorno ministrstvo pa je odgovorno tako za pripravo kot tudi za uresničevanje normativov in minimalnih
tehničnih pogojev za prostor ter opremo vrtcev v celotni državi.

132 str., 15 EUR | Predogled | Nakup