Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

MIC 2022

Re-Inventing or Re-Vitalising?
Challenges for Post-Pandemic Era

Abstracts of the Joint International Conference
Organised by University of Primorska,
Faculty of Management, Slovenia
and Juraj Dobrila University of Pula,
Faculty of Economics and Tourism
‘Dr Mijo Mirković,’ Croatia
Ljubljana, Slovenia • 9–11 June 2022

PDF

Turistična podjetja in pandemija covida-19

Turizem je ena izmed pomembnejših gospodarskih panog na svetu, saj predstavlja dobro desetino svetovnega bruto domačega proizvoda, med pandemijo pa je bila tudi med najbolj prizadetimi. Na podlagi preučitve različnih vplivov pandemije na turistično gospodarstvo pričujoča monografija prinaša nova spoznanja s področja kriznega upravljanja v turizmu, s čimer se zapolnjuje vrzel v znanstveni obravnavi preučevanega področja ter nudi izhodišče za nadaljnje raziskave. V tem pogledu kriza predstavlja tudi številne raziskovalne izzive, ki naj bodo usmerjeni v prihodnost – v izgradnjo odpornosti turističnih podjetij pred novimi kriznimi razmerami ter preučitev turističnih trendov v novi, t. i. postkorona realnosti.

PDF | FlipBook

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

V projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM), ki poteka med letoma 2017 in 2022, sodeluje dvaintrideset konzorcijskih partnerjev, vodi pa ga Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. Dodana vrednost projekta je sodelovanje z več kot stotimi umetniki in kulturnimi ustanovami, ki skupaj z učitelji in vzgojitelji vstopajo v pedagoški prostor s svojskimi kreativnimi in inovativnimi načini uresničevanja ciljev kurikuluma in učnih načrtov.

PDF | FlipBook

Management zdravstvene nege

Zdravstvena nega, ki se želi razvijati, je danes soočena s številnimi izzivi. Najopaznejši je pomanjkanje kadrov –medicinskih sester v praksi, kar ovira izvedbo, kakovost izvedbe in razvoj stroke nasploh. Managerji v današnjih zdravstvenih organizacijah so soočeni še s posledicami urejanja kompetenc in nazivov v zdravstveni negi, kar je prineslo številna nesoglasja znotraj stroke, ter s težkimi pogoji dela medicinskih sester. Učbenik poskuša pripomoči k reševanju teh izzivov in h globljemu razumevanju dogajanja nasploh.

346 str., 28,50 EUR | Predogled

Napoteni delavci med regulativo in prakso

Monografija Napoteni delavci med regulativo in prakso predstavlja zakonodajo s področja napotovanja delavcev v Slovenijo in iz Slovenije ter njeno izvajanje v praksi. V njej analizo relevantnih evropskih in nacionalnih pravnih aktov nadgrajujemo z ugotovitvami o razkoraku med obstoječo regulativo in prakso. Zakonodaja, ki jo morajo delodajalci upoštevati pri napotitvah delavcev, je namreč zelo kompleksna, saj obsega tako evropsko zakonodajo kakor tudi nacionalne predpise, hkrati pa vključuje zelo različne vsebine, kamor sodijo predvsem tiste s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. 

PDF | FlipBook

Izzivi razvoja ribištva v Sloveniji

V znanstveni monografiji Izzivi ribištva v Sloveniji je predstavljena slabo raziskana tema sladkovodnega in morskega ribištva ter njuna interdisciplinarnost v trajnostnem razvoju, kar daje raziskavi poseben pomen. Osnova empiričnega sklopa je bila kvalitativna raziskava, v katero so bili zajeti vsi pomembni deležniki ribištva in ribiških trgov na strani ponudbe, povpraševanja, njihovega nadzora s strani neodvisnih in javnih institucij ter državnih politik na področju ribištva in trga rib ter ribiških izdelkov. S svojim izvirnim prispevkom je raziskava pomembna tudi za prakso in za politike nadaljnjega usmerjanja razvoja ribištva in z ribištvom povezanih dejavnosti v prihodnje.

PDF | FlipBook

Vidiki transformacije umetniških del v veččutno obliko

Znanstvena monografija Vidiki transformacije umetniških del v veččutno obliko vsebuje znanstveno, sistematično in analitično obravnavo interdisciplinarnega pristopa približevanja umetnosti slepim ter slabovidnim. Avtorici poleg temeljnih in aktualnih virov uporabljata tudi lastne vire, kar odslikava kompleksen pristop k obravnavani tematiki. Delo bo zagotovo v korist različnim profilom bralcev, tako muzejskim pedagogom, specialnim pedagogom, umetnostnim zgodovinarjem, tiflopedagogom kakor tudi vsem, ki se šele izobražujejo za omenjene poklice.

108 str., 15 EUR | Predogled

Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela

Monografija Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela predstavlja enega celovitejših pregledov področja svetovalnega dela v osnovni šoli na Slovenskem. Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja svetovalne službe v povezavi z raznolikimi vsebinami, težavami, vprašanji in dejavnostmi, s katerimi se dnevno sooča svetovalni delavec, je bila doslej v strokovni in znanstveni literaturi pomanjkljivo obdelana. Avtorici sta tako s svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo oblikovali znanstveno monografijo, ki je hkrati tudi študijski pripomoček
za študente pedagoških študijskih smeri.

108 str., 20 EUR | Predogled

Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu

Komunikacija je ključna sestavina pedagoškega procesa in se pojavlja v vseh vzgojno-izobraževalnih institucijah. Zelo pomembna je še zlasti v predšolskem obdobju, kjer z ustrezno komunikacijo postavljamo temelje za kakovosten nadaljnji razvoj otroka. Gre za vedno aktualno, pa kljub vsemu hitro razvijajoče in spreminjajoče se področje pedagoškega dela, pogosto odvisno od družbenega dogajanja in dinamike medsebojnih odnosov. Monografija ima velik pomen za vse zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, brez težav pa bodo po njej posegli tudi starši in vsi drugi, ki ne delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.

116 str., 15 EUR | Predogled

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša celotna besedila recenziranih prispevkov pete znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za vede o zdravju; letošnja  je posvečena izmenjavi mnenj, izsledkov raziskav in izkušenj strokovnjakov s področja zdravja starejših odraslih. V prispevkih so zajete tematike s področja prehrane za zdravje starejših odraslih, pomena gibalne aktivnosti, tehnoloških rešitev, psihologije in sociologije, ter fizioterapije. Namen konference je ponuditi celosten pregled na problematiko zdravja starostnikov in spodbuditi raziskovalce, strokovnjake in študente k nadaljnjemu razmišljanju, delu, raziskovanju in ukrepanju na tem področju.

PDF | FlipBook