Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

Koronaizziv visokega šolstva

Monografija Koronaizziv visokega šolstva obravnava odziv univerz na spletno poučevanje, ki je posledica epidemije virusa SARS-COV-2, skozi primere in dobre prakse študija na daljavo v Sloveniji. V tem okviru avtorica prikaže odzive izbranih slovenskih visokošolskih zavodov na pandemske omejitve, s katerimi se je v preteklih dveh letih soočalo slovensko visoko šolstvo, ter rezultate nekaterih projektov uvajanja študija na daljavo, ki so poleg prepoznanih dobrih praks, pomembno prispevali tudi k diseminaciji in promociji načel uspešnega študija na daljavo tako med učitelji kot tudi študenti v Sloveniji. Pri tem avtorica predstavi tudi odnos ključnih deležnikov v slovenskem visokošolskem izobraževanju do uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, pa tudi obseg uporabe interneta ter različnih spletnih orodij med študentsko populacijo.

PDF | FlipBook

Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Učbenik Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu je namenjen študentom študijskih programov, katerih poslanstvo je tudi skrb za zdravje delovno aktivne populacije, njegove vsebine pa bodo v pomoč tudi zaposlenim in delodajalcem, promotorjem zdravja, strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugi zainteresirani javnosti. Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja pri delu predstavljajo pomemben vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. Skupina strokovnjakov različnih strok je učbenik pripravila v projektu »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«.

268 str., brezplačna izdaja | Predogled

Praktikum zdravstvene nege 1

Učbenik negovalnih intervencij Praktikum zdravstvene nege 1 je nastal na podlagi ideje in potrebe po sistematičnem prikazu ter razlagi postopkov, ki jih v zdravstveni negi izvajamo z namenom pomoči in podpore pacientu pri ohranjanju zdravja ter dobrega počutja. Kompleksnost praktičnega učenja in kliničnega usposabljanja temelji na sočasnem učenju in usposabljanju študenta zdravstvene nege na več ravneh. Učbenik je tako lahko pomembno orodje pri pridobivanju praktičnih znanj in veščin, ki so sestavni del profesionalnega razvoja že v času študija zdravstvene nege, zato bo uporaben tako za študente zdravstvene nege kot tudi za njihove visokošolske učitelje in klinične mentorje.

358 str., 35 EUR | Predogled

Osnove analize gibalnih sposobnosti

Testiranje gibalnih sposobnosti je eno od najpomembnejših opravil strokovnjakov s področja športa in zdravstvenih ved, ki pripomore k uspešnemu delu z varovanci, ki jim želimo pomagati na poti do zdravja in kakovostnega življenja. V nekaterih športnih disciplinah je ključna raven zgolj ene posamezne sposobnosti, katere sposobnosti je potrebno pri posamezniku vrednotiti in s katerimi testi to najbolje opraviti, pa v veliko primerih ni povsem jasno, zato se morajo trenerji in drugi strokovnjaki na področju športa pogosto zanesti na izkušnje in intuicijo. V tem učbeniku so podani postopki izvedbe terenskih testov  vzdržljivosti, mišične jakosti in moči, hitrosti in agilnosti, ravnotežja ter gibljivosti.

150 str., 28 EUR | Predogled

Še ena knjiga o statistiki

Učbenik Še ena knjiga o statistiki: univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji sestavljajo štirje sklopi, ki so nastali na podlagi večletnih izkušenj pri delu s študenti in so tako izrazito prilagojeni prav njihovim potrebam, predvsem študentov drugostopenjskih programov s področja začetnega izobraževanja učiteljev. Prvi sklop se usmerja v spremenljivke kot enega ključnih dejavnikov, ki ga moramo upoštevati pri izbiri statističnih metod. V drugem sklopu so predstavljene možnosti uporabe in omejitve posameznih statističnih preizkusov. Tretji sklop predstavlja nadaljevanje drugega in obsega vaje, v četrtem pa so prikazane nekatere možnosti preoblikovanja podatkov.

108 str., 15 EUR | Predogled

Zdravje starostnikov

Zbornik Zdravje starostnikov prinaša recenzirane povzetke prispevkov pete znanstvene in strokovne konference z mednarodno udeležbo, ki jo organizira Fakulteta za vede o zdravju; letošnja  je posvečena izmenjavi mnenj, izsledkov raziskav in izkušenj strokovnjakov s področja zdravja starejših odraslih. V prispevkih so zajete tematike s področja prehrane za zdravje starejših odraslih, pomena gibalne aktivnosti, tehnoloških rešitev, psihologije in sociologije, ter fizioterapije. Namen konference je ponuditi celosten pregled na problematiko zdravja starostnikov in spodbuditi raziskovalce, strokovnjake in študente k nadaljnjemu razmišljanju, delu, raziskovanju in ukrepanju na tem področju.

PDF | FlipBook

Prenovljena revija Management

Izšla je nova številka revije Management, ki se je v letošnjem letu preoblikovala iz znanstvene v strokovno revijo in dobila novo grafično podobo. Prinaša prispevke o pomenu uspešnega sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom, slovenskem trgu faktoringa, podjetniških namerah študentov v povezavi z zaznavanjem ovir v okolju, celostni nakupni izkušnji v luči sprememb v današnjem času nastajanju nove multipolarne globalne ureditve in vlogi LR Kitajske v njej. V drugem delu revije najdete tudi aktualne informacije o dejavnostih na UP Fakulteti za management.

PDF

Medpredmetno povezovanje

V današnjem času smo priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe ter vseživljenjsko izobraževanje. Izhajajoč iz tega je treba tudi poučevanje prilagoditi, tako da bomo učence napotili na pot nenehnega učenja in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji. V monografiji so predstavljene študije, ki se navezujejo na različna vzgojno-izobraževalna obdobja in na različna disciplinarna področja.

PDF | FlipBook

Krizne intervence v vzgojnih zavodih

Monografija Krizne intervence v vzgojnih zavodih (strokovnih centrih) prinaša rezultate raziskave o kriznih intervencah, ki je pokazala, da je potrebno, da strokovni centri najdejo svoje vire in priložnosti za delo v kriznih situacijah. Obstaja plejada tehnik in pristopov, vsekakor noben ne pomeni rešilnega izhoda a priori, vedno je povezan z ustrezno usposobljenostjo in držo tako strokovnih delavcev kot kulture ustanove. Izredno pomembni so etični standardi in ohranjanje socialnopedagoških usmeritev. Meje in povezanosti strokovnega funkcionalnega mrežnega delovanja so nujne, da se ne zaide v preveč medicinski ali kaznovalen pristop ali premalo strukturirano in diferencirano okolje znotraj strokovnega centra.

234 str., 20 EUR | Predogled

Možnosti aktivnega staranja

Pedagoški študij in z njim povezano bodoče poklicno udejstvovanje sta ključna za kakovostno izobraževanje otrok in mladine. Kakovost izobraževanja bodočih pedagoških delavcev je namreč primarnega pomena za nadaljnje delo, saj je najpomembnejši šolski dejavnik, ki vpliva na dosežke učencev. Izvajanje konceptualne kontinuitete, kjer je na eni strani poskrbljeno za
strokovno uvajanjemladih v poklic, na drugi pa za aktivno staranje in razbremenitev starejših kolegov, je ključna nevralgična točka pri zadovoljevanju osnovnih poklicnih in osebnostnih potreb obeh skupin. Monografija preučuje položaj pedagoških delavcev in z njimi povezanega aktivnega staranja ter položaj bodočih pedagoških delavcev.

PDF | FlipBook