Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko (SZZH)
Slovenian Scientific Series
in Humanities (SSSH)

E-ISSN 2712-4649

Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko (SZZH) je knjižna zbirka, ki podpira kritično razmišljanje, neguje izvirne pristope in spodbuja primerjalne študije s področja zgodovine, antropologije, etnologije, jezikoslovja, geografije in arheologije podeželskih, mestnih in pomorskih človeških okolij. Osredotoča se na Slovenijo in vzhodno polovico Evrope, vendar je odprta širšim evropskim in svetovnim temam. SZZH želi prispevati k preseganju perspektiv in interpretacij, ki so osredinjene predvsem na evropski zahod, ter k zapolnjevanju vrzeli v znanju o vzhodni, srednji, jugovzhodni in vzhodni Evropi v mednarodni znanstveni literaturi. Naklonjena je interdisciplinarno zasnovanim zvezkom, teoretičnim preiskovanjem in alternativnim zamišljanjem, izvirnim študijam primerov in rezultatom terenskih raziskav. Njen tematski obseg vključuje delo, razvoj, prebivalstvo, migracije, gospodinjstvo, spol in sorodstvo, kulturno krajino in rabo naravnih virov, večkulturne in večjezične družbe, snovno in nesnovno kulturo preteklih in sedanjih skupnosti. Knjižna zbirka bo obsegala visoko kakovostne tematske zbirke prispevkov, izvirne raziskovalne monografije in visokošolske učbenike. Knjige iz SZZH bodo zanimive za raziskovalce, podiplomske in dodiplomske študente, univerzitetne in šolske učitelje, kakor tudi za druge strokovnjake, poznavalce ter ljubitelje aktualnih in inovativnih perspektiv na področju humanističnih raziskav.

The Slovenian Scientific Series in Humanities (SSSH) is a book series that promotes critical thinking, fosters original approaches and encourages comparative studies in the fields of history, anthropology, ethnology, linguistics, geography and archaeology of rural, urban and maritime human environments. It concentrates on Slovenia and the eastern half of Europe, but is open to wider European and World themes. The SSSH wishes to help overcome the prevalently western centred perspective and interpretations as well as fill the knowledge gap about East-Central, South-Eastern, and Eastern Europe in international scholarly literature. It welcomes interdisciplinarily conceived volumes, theoretical explorations and alternative readings, original case studies and fieldwork research results. Topics covered include labour, development, population, migration, household, gender and kinship, the cultural landscape and natural resources use, multicultural and multilingual societies, the material and immaterial culture of past and present communities. The book series will include high quality focused thematic paper collections, original research monographs and higher education textbooks . The SSSH volumes will be of interest to researchers, postgraduate and undergraduate students, university and schoolteachers, as well as other professionals, experts and enthusiasts for current and innovative perspectives in humanities research.


Objavljena dela/Published Titles

 1. Mocarelli, Luca, in Aleksander Panjek, ur. 2020. Maize for the People: Cultivation, Consumption and Trade in the Northeastern Mediterranean (16th–19th c.).
 2. Vinkler, Jonatan. 2020. Izpod krivoverskega peresa: slovenska književnost 16. stoletja in njen evropski kontekst.
 3. Zorman, Anja, in Jadranka Cergol. 2020. La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui.
 4. Kovačič, Gregor, ur. 2022. Geografsko raziskovanje slovenske Istre 1.
 5. Mellinato, Giulio, in Aleksander Panjek. 2022. Complex Gateways: Labour and Urban History of Maritime Port Cities
 6. Centrih, Lev, in Polona Sitar. 2022. Pol kmet, pol proletarec: integrirana kmečka
  ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945‒1991.
 7. Potocco, Marcello, ur. 2022. Črtomir, Prešeren in njun(i) kontekst(i).
 8. Pahor, Miroslav. 2022. Vse poti vodijo na morje: zbrani prispevki k slovenski pomorski zgodovini 1
 9. Pahor, Miroslav. 2022. Samo morje je vedelo: zbrani prispevki k slovenski pomorski zgodovini 2
 10. Panjek, Aleksander, ur. 2023. Integrirana kmečka ekonomija: koncept in dejstva.
 11. Koderman, Miha, in Mojca Poklar, ur. 2023. Geografsko raziskovanje slovenske Istre 2.

V pripravi / Forthcoming

 • Murayama, Satoshi , Žarko Lazarević in Aleksander Panjek, ur. 2024. Changing Living Spaces: Subsistence and Sustenance in Eurasian Economies from Early Modern Times to the Present.
 • Panjek, Aleksander, ur. 2024. Rural Communities, Families and Elites: Microhistories in a Long-Term Perspective.
 • Panjek, Aleksander. Gibljive nepremičnine: kmečka logika zemljiškega trga na Krasu (17.–18. stol.).


Izdaje v Slovenski znanstveni zbirki za humanistiko so prosto dostopne
pod pogoji licence Creative Commons CC BY-SA 4.0. 
Slovenian Scientific Series in Humanities is distributed under the terms
of the
Creative Commons CC BY-SA 4.0.